Deklaracja dostępności

Centrum Usług Miejskich w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "Kielce w sieci".

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-04 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-11 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny, mają one charakter promocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • odnośniki są wyeksponowane kolorem, odróżniającym się od zwykłego tekstu,
 • strona została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 • strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Paliborek, dostepnosc@cum.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3676758. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Usług Miejskich w Kielcach znajduje się w dwóch lokalizacjach:

 1. Budynek Urzędu Miasta w Kielcach ul. Strycharska 6
  • Wejście do budynku od strony ul. Strycharskiej z podjazdem dla wózków inwalidzkich;
  • Przed  budynkiem znajduje się wyznaczone stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
  • W budynku znajduje się winda hydrauliczna wyposażona w dźwiękowy system anonsowania przyjazdu z przyciskami posiadającymi oznaczenie w alfabecie Braille’a;
  • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok Biura Obsługi Interesantów;
  • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
  • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 2. Budynek Urzędu Miasta w Kielcach ul. Młoda 28
  • Do budynku prowadzą 2 wejścia:
   • Od strony ul. Młodej wejście bez podjazdu dla wózków;
   • Od strony parkingu wewnętrznego wejście poprzez podnośnik dla niepełnosprawnych obsługiwany przez pracownika Urzędu na życzenie zainteresowanego niepełnosprawnego interesanta;
  • Przy wejściu z podjazdem  nie ma głośników systemu dźwiękowego naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące;
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku;
  • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;
  • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
  • Przed podnośnikiem przewidziano stanowisko parkingowe dla niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
  • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu).