Projekt „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”

 

Projekt pod nazwą „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” został zrealizowany w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego, na terenie Miasta Kielce.

Inwestycja ma charakter liniowy o całkowitej długości 79,36 kilometrów.

Celem głównym projektu była rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2013, dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz innych jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny Internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Bezpośrednim rezultatem projektu jest stworzenie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze projektu.

Wśród celów szczegółowych projektu należy wymienić:

 • budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w mieście Kielce dla 150 jednostek organizacyjnych w mieście,
 • obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych instytucji publicznych,
 • poprawa jakości użytkowanych usług telekomunikacyjnych,
 • zapewnienie minimalnej przepustowości portu użytkownika końcowego na poziomie minimum 6Mbps,
 • wyrównanie dysproporcji przestrzennych w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej poprzez budowę 79 km sieci światłowodowej na obszarze miasta Kielce.
 • utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu dla mieszkańców Kielc w formie 20 hot spotów.

Projekt wpłynie pozytywnie na:

 • rozwój e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa i innych poprzez połączenie instytucji miejskich, przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich instytucjach administracji samorządowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do uzyskania następujących długofalowych korzyści:

 • wzrost atrakcyjności miasta i regionu pod kątem inwestycyjnym,
 • szersza promocja miasta i regionu rozwój współpracy i kooperacji pomiędzy instytucjami miasta z krajowymi oraz zagranicznymi ich odpowiednikami,
 • szerszy dostęp do oferty turystycznej miasta,
 • rozwój działalności naukowej, prowadzonej w uczelniach województwa świętokrzyskiego,
 • rozwój współpracy kulturalnej, sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie województwem,
 • powiatem i gminą (szczególnie w sytuacjach kryzysowych),
 • szerszy dostęp do zasobów współczesnej wiedzy i centrów innowacji, co może stać się ważnym czynnikiem dla rozwoju społecznego obywateli.

Cele prezentowanego projektu miasta Kielce są zgodne ze szczegółowym Celem 2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, który dotyczy Stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań między sektorem B+R a gospodarką. Prezentowany projekt wpisuje się w realizację Osi priorytetowej 2. w Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Celem głównym operacji jest wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, upowszechnianie wykorzystywania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród celów szczegółowych operacji, z którymi projekt jest zgodny należy wymienić: rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w regionie, mającą na celu upowszechnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu oraz umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (w tym: VOIP, wideokonferencje, usługi typu Triple Play itp.), wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom (w tym: monitoring, sterowanie sygnalizacją itp.).